Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi szabályzat

Ez a dokumentum tartalmazza a „KétIgen” Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) www.ketigen.com honlapján, az Adatkezelő által meghirdetett képzésen történő részvételhez szükséges regisztráció során megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató az Európai Parlamentnek és Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelete (Általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:

I. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

Adatkezelő honlapján az Alapítvány által szervezett képzések előtt regisztrációra kerül sor. A kapcsolatfelvétel során elsősorban a nevet, becenevet, lakcímet, születési évet, foglalkozást (opcionális), iskolai végzettséget (opcionális), telefonszámot és email címet kell megadni, ezen kívül a képzésen részt vevő párok a) kapcsolatával, b) a párok képzéseken történő várható részvételével, elvárásaival összefüggő, valamint c) technikai jellegű kérdésekre is válaszolni kell, az űrlap pedig automatikusan menti, hogy milyen tartalommal kért az érdeklődő kapcsolatfelvételt.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása.

/ Rendelet 6. cikk (1) „A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;” /

Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel megvalósulásáig tart, kivéve, ha üzleti kapcsolat alakul ki, és ennek keretében van szükség az adatok kezelésére.

Adatkezelő a jelen tájékoztatóban rögzített tevékenysége során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.

Az adatok kezelése során Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43; közösségi adószám: HU25353192) az Adatfeldolgozó által létrehozott és üzemeltetett szerver alapú elektronikuspénz rendszer és az általa nyújtott elektronikus pénzszolgáltatás. A Barion Payment Zrt. az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében saját ÁSZF-et, illetve saját adatkezelési tájékoztatót alkalmaz, melyek elérhetőek a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/pixel-aszf/, illetve a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.

Személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére, kivéve, ha Érintett hozzájárul, de ilyen esetben Adatkezelő mindig igazolható módon és előzetesen kikéri a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

A www.ketigen.com weboldal testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak.

Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

II. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Érintett jogaival élni kíván, az az Érintett azonosításával jár együtt, valamint Érintettel szükségszeren kapcsolatba kell lépnünk, így az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (ez az azonosítás olyan adaton alapul, melyet hozzájárulása alapján kezelünk Érintettről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesz az adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket, panaszokat Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolja meg.

Szükség esetén, figyelembe véve a panasz, kérelem összetettségét és/vagy a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott tárgyi hozzájárulást igazolható módon visszavonni / ezt kezdeményezni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből haladéktalanul töröljük. Hozzájárulásának visszavonását indokolnia nem szükséges.

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról tájékoztassuk:

 • az adatkezelés céljai;
  • az Érintettről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és ún. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. Ezen költségekről a fenti elérhetőségeken előzetesen tájékozódhat.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Érintett azonosítás át követően emailben juttatjuk el hozzá a kezelt személyes adatokat és az információkat.

A kérelemben meg kell jelölni, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kér.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére – indokolt esetben - késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmaz);
 • az adatkezelés igazolt módon jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést (ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen, legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 (három) munkanappal tájékoztatja az Érintettet.

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok / jogos érdek az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján (vagy egyéb módon, igazoltan) megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból az Adatkezelő törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével az Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat esetlegesen kezelő más adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Kivételes jogszerű ok hiányában az Érintett személyes adatait nem hozza nyilvánosságra. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat Adatkezelő nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos alapból eredő okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Érintett Érintettkéntes hozzájárulásán alapul, Érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Érintett által a megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit Adatkezelő XML, JSON, vagy csv formátumban bocsáthat az Érintett rendelkezésére, amennyiben ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat Adatkezelő ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

III. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő megsértett valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett polgári per megindítására is jogosult bíróság előtt.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy az Érintett adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket Adatkezelő érvényre juttatja adatfeldolgozóival szemben is.

Adatkezelő az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Érintettet is.

IV. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Érintettet az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adatszolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (amennyiben Adatkezelő alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Érintettnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (v.1.2.) 2020. május 26. napjától érvényes.

Cookie-k hozzájárulása

Weboldalunk használatának legjobb élménye érdekében szükségünk van az Ön hozzájárulására a cookie-k feldolgozásához. Ezek kis fájlok, amelyeket ideiglenesen a böngészője tárol. Köszönjük, hogy megadta nekünk, és segít nekünk a weboldal további fejlesztésében.